Akadálymentes

Szolgáltatásaink

Fogadjuk a társintézmények, a hatóságok és a lakosság jelzéseit a segítségre szoruló, veszélyeztetett gyermekekről, illetve a szociális krízisbe került felnőttekről. Munkánk során együttműködünk minden olyan intézménnyel, szervezettel, hatósággal, amely az adott probléma megoldását elősegítheti.

Keressen minket bizalommal

Szolgáltatásaink listája

Családsegítés

„A családsegítés a szociális és mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megelőzése céljából nyújtott szolgáltatás.” (1993. évi III. törvény 64. § (1) bekezdése)

 

Gyermekjóléti Szolgáltatás

„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.” (1997. XXXI. törvény 39. § (1)bek.)

 

Családsegítésünk

„A családsegítés a szociális és mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megelőzése céljából nyújtott szolgáltatás.” (1993. évi III. törvény 64. § (1) bekezdése)

Intézményünk a családsegítés keretében az egyének és családok életében jelentkező problémák megelőzése és megszüntetése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

 • Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt.
 • Az anyagi nehézségekkel küzdők számára megszervezi a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
 • A családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében szociális segítőmunkát biztosít.
 • Közösségfejlesztő programokat, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést segítő szolgáltatásokat szervez és közvetít.
 • A veszélyeztetett csoportok (tartós és fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer-problémával küzdők) illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújt.
 • Kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat biztosít.
 • Adományokat gyűjt, közvetít, és oszt szét a rászoruló egyének, családok részére.
 • Ellátja a hozzátartozók közötti erőszak által érintett személyek esetében előírt feladatokat:
  •     Írásban jelzi a járási gyámhivatalnak, ha a látókörébe került, vagy az általa gondozott családban hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli.
  •     Az ideiglenes megelőző távoltartást elrendelő határozat kézhezvételétől számított 24 órán belül felkeresi a hozzátartozók közötti erőszak által érintett családot, és velük segítő kapcsolatot kezdeményez, melynek keretében segítséget nyújt konfliktusaik rendezésében.
 • Az ellátási területén közreműködik egyes európai uniós forrásból megvalósuló programok keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.
 • Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtet.
 • Szükség esetén jogi és pszichológiai tanácsadást biztosít.

A családsegítő szolgáltatás alapja a közvetlen szociális segítőmunka, melyet a családdal, egyénnel közösen megbeszéltek szerint elkészített, írásban is rögzített Együttműködési Megállapodás és Cselekvési Terv alapján, személyes segítő kapcsolat keretében végeznek családsegítő munkatársaink.

Gyermekjóléti Szolgáltatás

Intézményünk a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődése érdekében és a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 • tájékoztat a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segíti a gyermekeket és családjaikat a támogatásokhoz való hozzájutásban.
 • Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi.
 • Támogatja, segíti, tanácsokkal látja el a válsághelyzetben lévő várandós anyát, valamint megszervezi a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást.
 • Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében.
 • Gyermekek számára szabadidős programokat szervez, különösen iskolai időn kívül.

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében intézményünk

 • észlelő és jelző rendszert működtet, kapcsolatot tart az egészségügyi, köznevelési intézményekkel, rendőrséggel, állami szervekkel, és elősegíti a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét a megelőző rendszerben.
 • Feltárja a gyermekek veszélyeztetettségét előidéző okokat, ezek megoldására javaslatokat készít.
 • Tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, az újszülött gyermek inkubátorba helyezésének lehetőségéről, illetve a gyermek örökbe adásának lehetőségeiről.

A gyermekek kialakult veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében munkatársaink

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális segítőmunkával elősegítik a gyermek problémáinak rendezését, ellensúlyozzák a családban jelentkező működési zavarokat.
 • Segítséget nyújtanak családi konfliktusok megoldásában különösen válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében.
 • Szükség esetén kezdeményezik egyéb gyermekjóléti, szociális alapellátások, továbbá egészségügyi ellátások és pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételét.

A veszélyeztetett élethelyzetben élő gyermekek gondozását, családjaik segítését családsegítő és esetmenedzser munkatársaink végzik, akik:

 • szükség esetén a gyermek védelembe vételét, a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtását, a gyermekkorú megelőző pártfogását, vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek családjából történő kiemelését, nevelésbe vételét kezdeményezik az illetékes gyámhatóságnál, illetve
 • szükség esetén írásban javaslatot tesznek gyermekvédelmi intézkedések elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére.
 • A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát biztosítanak a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.
 • A családjába visszahelyezett gyermek esetében utógondozás keretében szociális segítőmunkát biztosítanak a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.
 • A gyámhatóság által védelembe vett gyermekek és családjainak gondozását végzik, a gondozás eredményéről rendszeresen tájékoztatják a hatóságot. 
 • A gyermek családbafogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködnek

Speciális szolgáltatásaink

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat

A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával szervezzük meg, a készenlétben lévő munkatárs segítséget nyújt, vagy segítséget mozgósít a Jászapáti Járás területén élő gyermekeket érintő krízishelyzetekben. ELÉRHETŐSÉGE: +36 – 30 – 374 1308

Jogi tájákoztatás nyújtás

 keretében segítséget nyújtunk önnek hivatalos iratok és a jogszabályok értelmezésében, jogi lehetőségek felkutatásában, és a szükséges lépések megszervezésében, jognyilatkozatok, iratok megszerkesztésében.

Peres ügyekben konkrét jogi képviseletet nem áll módunkban biztosítani.

A jogi segítségnyújtásunkat a családsegítésben részesülő ügyfeleink, vagy a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő gyermekek családtagjai vehetik igénybe, a családsegítőjükkel, vagy az esetmenedzserükkel történő előzetes egyeztetést követően.

Pszichológiai tanácsadás

Életünk során számos nehéz időszakot élünk meg. Ezek gyakran életciklusok közti átmenetekhez, vagy krízisekhez kötődnek, melyek magukban hordozzák a megújulás és fejlődés lehetőségét, de romboló hatásúak is lehetnek. A kamaszkor, a pályakezdés, a házasság, a gyermek érkezése, a munkahely változtatás, a válás és még sok minden más, mind olyan megpróbáltatások, amelyek igénybe veszik lelki erőforrásainkat. Gyakran egyedül ezek az erőforrások kevésnek bizonyulnak és –kétségbeeséssel járó – válságot élünk át. Ezekben az élethelyzetekben segít a pszichológiai tanácsadó a hozzá forduló klienseknek (gyermek, szülő, család) problémáik megoldásában, életszerepeik optimalizálásában és kibontakozásában.

A pszichológiai tanácsadást a családsegítésben vagy a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő ügyfeleink vehetik igénybe, a családsegítőjükkel, vagy az esetmenedzserükkel történő előzetes egyeztetés alapján.

Családkonzultáció

A családkonzultáció olyan segítő beszélgetés, amely lehetőséget nyújt a családtagoknak arra, hogy közösen találjanak egy mindenki számára megnyugtató megoldást problémáikra, nehéz élethelyzeteikre, családi konfliktusaikra. A konzultáció célja a család minden tagjában igényként megjelenő változás elérése, a megfelelő megoldások közös megtalálása a családi rendszer együttes erővel történő “finom újrahangolása” által. Mindezek eredményeként kiegyensúlyozottabb családi kapcsolatrendszerek kiépítésére, valamint egy harmonikusabb és boldogabb életvitel alapjainak letételére nyílik lehetőség.

A családkonzultációt a családsegítésben, vagy a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő ügyfeleink vehetik igénybe, a családsegítőjükkel, vagy az esetmenedzserükkel történő előzetes egyeztetés alapján.

Kapcsolattartási ügyelet, mediáció

A kapcsolattartási ügyeletünk keretében a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója számára biztosítunk a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt, valamint amennyiben szükséges a kapcsolattartásban érintett felek számára a konfliktusaik rendezéséhez gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediációt). Amennyiben a hatóság (bíróság, gyámhatóság) elrendeli, felügyeletet is biztosítunk a kapcsolattartás során.

A kapcsolattartási ügyelet igénybe vételétre előzetes időpontegyeztetést követően, írásbeli megállapodás megkötésével van lehetőség.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő, olyan, az iskolába delegált, segítő szakember, aki a kapcsolatok működtetéséhez szükséges készségek fejlesztésével, a gyermekeket veszélyeztető helyzetek megelőzésével foglalkozik. Segíti a gyermek, tanulmányi kötelezettségének teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását. A felmerülő életvezetési és szociális problémák megoldásához nyújt segítséget. Munkájában erősségeitekre és a megoldásokra koncentrál. A védőtényezők megerősítésére törekszik. Ennek érdekében különféle szakemberekkel tart kapcsolatot.(pl. iskolai védőnő, nevelési tanácsadó, stb.). Szociális, jogi, pszichológiai és társadalom-politikai ismeretekkel rendelkezik.

Szociális diagnózis felvétele

A család- és gyermekjóléti központ munkatársa a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján szociális diagnózist készít. A szociális diagnózis felvételét a szolgálatokhoz vagy a központba érkező új kliens, az őket fogadó, vagy a velük már régebben együttműködő családsegítő kezdeményezheti. A diagnózis felvételére akkor van szükség, ha a kliensnek, vagy családjának más szociális és/vagy gyermekjóléti alapellátásra (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, stb.) is szüksége lehet.

A szociális diagnózis felvételi szakértő a klienst, a település családsegítőjének irodájában fogadja. Szükség esetén meglátogatja a családot. Az adatfelvételi interjút követően 30 napon belül elkészíti a szociális diagnózist. A szociális diagnózis meghatározza azokat a további szolgáltatásokat, amelyre a segítségkérőnek és családjának szüksége lehet. A család- és gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat.

A szociális diagnózis, a segítségkérőnek konkrét, elérhetőséget is tartalmazó javaslatot ad, mely szolgáltatások vehet igénybe problémái megoldásához. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket a szolgáltatás nyújtására.

Utcai szociális munka